"Opportunities within your reach"

เพิ่มโอกาสการลงทุนต่างประเทศไปกับ..

เอเซีย พลัส

ทำไม ต้องลงทุนต่างประเทศ

ทำไม ต้องลงทุนต่างประเทศ
...

กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศ

...

เติบโตไปกับอุตสาหกรรมที่ไม่มีในตลาดในประเทศ

...

ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่มีฟีเจอร์ไม่ซ้ำใคร

...

เพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก

ทำไม ต้องลงทุนต่างประเทศกับ เอเซีย พลัส

ทำไม ต้องลงทุนต่างประเทศกับ
เอเซีย พลัส

ผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลาย

เปิดให้บริการครอบคลุม 24 ประเทศ

โอนเงินสกุลต่างประเทศที่มีอยู่มาลงทุนได้

อัพเดทข้อมูลการลงทุน ผ่าน Live สดทุกวัน

ผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างประเทศที่ให้บริการ

รายละเอียดการเปิดบัญชี และการลงทุนต่างประเทศ

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาด

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาดทั่วโลก
Online Trading
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
Offline ผ่านผู้แนะนำการลงทุน
ASIA EUROPE
ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก
NORTH AMERICA
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


บุคคลธรรมดา


บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
 5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (ต้องอัพเดทล่าสุดเดือนปัจจุบัน) 1 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท


นิติบุคคล


นิติบุคคล

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ทั้งหมด (อายุไม่เกิน1เดือน)
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ
 3. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เปิดบัญชีกับ
  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมทั้งการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นกระทำการแทนบริษัท
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
 5. สำเนางบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
 6. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 8. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท

กรุณาเซ็นชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมขีดคร่อม “เพื่อเปิดบัญชีกับ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาด

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาดทั่วโลก
Online Trading
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เยอรมัน
Offline ผ่านผู้แนะนำการลงทุน
ASIA EUROPE
ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, กรีซ
NORTH AMERICA
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา

ค่าคอมมิชชั่น

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตราแลกเปลี่ยนภายในวันที่ T+2 ในการชำระราคา
 • สกุลเงินที่ต้องแลกผ่านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ได้แก่ KRW (เกาหลีใต้), IDR (อินโดนีเซีย), MYR (มาเลเซีย), CHY (จีน) และ VND (เวียดนาม) โดยหลังการขายหุ้น ระบบจะแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ ยกเว้นมีการแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้คงเงินสกุลดังกล่าวไว้ต่อไป

ข้อควรรู้อื่นๆ

1.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนในหุ้น หรือ ETFs เช่น

โอนเงินไปลงทุนต่างประเทศ 500,000 บาท ได้กำไรจากหุ้น 500,000 บาท ในปี 2020 รวมเงินสุทธิ 1,000,000 บาท

1.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทย 100,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 900,000 บาท (เงินต้น 400,000 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.2 หากถอนเงินกลับประเทศเพิ่มอีก 400,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 500,000 บาท (เงินต้น 0 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.3 ถอนเงินเท่าไหร่ที่ต้องเสียภาษี ?

คำตอบ: หากถอนเงินกลับประเทศ ตั้งแต่ 0-500,000 บาท ที่เป็นส่วนของกำไร ในปี 2020 ต้องเสียภาษี เพราะเป็นส่วนกำไรทั้งหมดที่ถอนกลับ โดยจะต้องนำส่วนกำไรไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

2.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนใน Structured Products หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (FCN) เช่น

ลงทุนหุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝง (FCN) มูลค่า 30 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 30,000 บาท ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมมูลค่า 180,000 บาท ในปี 2020

2.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของเงินต้น 30 ล้านบาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.2 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของดอกเบี้ย 180,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.3 หากถอนเงินกลับประเทศไทยทั้งหมดทั้งเงินต้น 30 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 180,000 ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ต้องเสียภาษีในส่วนของดอกเบี้ย โดยจะต้องนำส่วนของดอกเบี้ยไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

ภาษีกับการลงทุนในต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

Q. ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือผ่านช่องทางใด ?

A. เงินปันผลหลังถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ จะถูก โอนเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยตรง โดยผู้ลงทุนสามารถ นำเงินปันผลดังกล่าวใช้ซื้อหุ้นต่อได้ทันที หลังจากที่เงินปันผลถูกโอนเข้า บัญชีของผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

Q. การลงทุนต่างประเทศมีขั้นต่ำหรือไม่ ?

A. การซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะ ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อขายไว้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อ รายการซื้อขาย โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในหน้าต่าง ค่าธรรมเนียม

Q. ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการนำเงินเข้า-ออก แก่ ธปท. หรือไม่ ?

A. นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนต่างประเทศผ่าน บล. เอเซีย พลัส ทั้งนี้ หากนักลงทุนลงทุนต่างประเทศตรงผ่านตัวกลางที่เป็น บล. ต่างประเทศ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.

Q. กรณีผู้ลงทุนถือเงินสดอยู่ในพอร์ทการลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ ?

A. ผู้ลงทุนที่ถือเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากผู้ลงทุนถือเงินสกุลบาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

Q. ช่องทางการติดตามข้อมูลการลงทุนต่างประเทศของ เอเซีย พลัส ?

A. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ สามารถติดตามได้ผ่านเมนูบทวิเคราะห์ และเลือกไปที่ Global Investments รวมถึงข้อมูลอัปเดตในFacebook Fanpage Asia Plus Group ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


บุคคลธรรมดา


บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
 5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (ต้องอัพเดทล่าสุดเดือนปัจจุบัน) 1 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท


นิติบุคคล


นิติบุคคล

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ทั้งหมด (อายุไม่เกิน1เดือน)
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ
 3. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เปิดบัญชีกับ
  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมทั้งการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นกระทำการแทนบริษัท
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
 5. สำเนางบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
 6. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 8. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท

กรุณาเซ็นชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมขีดคร่อม “เพื่อเปิดบัญชีกับ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาด

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาดทั่วโลก
Online Trading
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เยอรมัน
Offline ผ่านผู้แนะนำการลงทุน
ASIA EUROPE
ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, กรีซ
NORTH AMERICA
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา

ค่าคอมมิชชั่น

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตราแลกเปลี่ยนภายในวันที่ T+2 ในการชำระราคา
 • สกุลเงินที่ต้องแลกผ่านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ได้แก่ KRW (เกาหลีใต้), IDR (อินโดนีเซีย), MYR (มาเลเซีย), CHY (จีน) และ VND (เวียดนาม) โดยหลังการขายหุ้น ระบบจะแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ ยกเว้นมีการแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้คงเงินสกุลดังกล่าวไว้ต่อไป

ข้อควรรู้อื่นๆ

1.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนในหุ้น หรือ ETFs เช่น

โอนเงินไปลงทุนต่างประเทศ 500,000 บาท ได้กำไรจากหุ้น 500,000 บาท ในปี 2020 รวมเงินสุทธิ 1,000,000 บาท

1.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทย 100,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 900,000 บาท (เงินต้น 400,000 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.2 หากถอนเงินกลับประเทศเพิ่มอีก 400,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 500,000 บาท (เงินต้น 0 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.3 ถอนเงินเท่าไหร่ที่ต้องเสียภาษี ?

คำตอบ: หากถอนเงินกลับประเทศ ตั้งแต่ 0-500,000 บาท ที่เป็นส่วนของกำไร ในปี 2020 ต้องเสียภาษี เพราะเป็นส่วนกำไรทั้งหมดที่ถอนกลับ โดยจะต้องนำส่วนกำไรไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

2.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนใน Structured Products หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (FCN) เช่น

ลงทุนหุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝง (FCN) มูลค่า 30 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 30,000 บาท ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมมูลค่า 180,000 บาท ในปี 2020

2.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของเงินต้น 30 ล้านบาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.2 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของดอกเบี้ย 180,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.3 หากถอนเงินกลับประเทศไทยทั้งหมดทั้งเงินต้น 30 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 180,000 ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ต้องเสียภาษีในส่วนของดอกเบี้ย โดยจะต้องนำส่วนของดอกเบี้ยไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

ภาษีกับการลงทุนในต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

Q. ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือผ่านช่องทางใด ?

A. เงินปันผลหลังถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ จะถูก โอนเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยตรง โดยผู้ลงทุนสามารถ นำเงินปันผลดังกล่าวใช้ซื้อหุ้นต่อได้ทันที หลังจากที่เงินปันผลถูกโอนเข้า บัญชีของผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

Q. การลงทุนต่างประเทศมีขั้นต่ำหรือไม่ ?

A. การซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะ ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อขายไว้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อ รายการซื้อขาย โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในหน้าต่าง ค่าธรรมเนียม

Q. ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการนำเงินเข้า-ออก แก่ ธปท. หรือไม่ ?

A. นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนต่างประเทศผ่าน บล. เอเซีย พลัส ทั้งนี้ หากนักลงทุนลงทุนต่างประเทศตรงผ่านตัวกลางที่เป็น บล. ต่างประเทศ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.

Q. กรณีผู้ลงทุนถือเงินสดอยู่ในพอร์ทการลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ ?

A. ผู้ลงทุนที่ถือเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากผู้ลงทุนถือเงินสกุลบาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

Q. ช่องทางการติดตามข้อมูลการลงทุนต่างประเทศของ เอเซีย พลัส ?

A. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ สามารถติดตามได้ผ่านเมนูบทวิเคราะห์ และเลือกไปที่ Global Investments รวมถึงข้อมูลอัปเดตในFacebook Fanpage Asia Plus Group ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


บุคคลธรรมดา


บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
 5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (ต้องอัพเดทล่าสุดเดือนปัจจุบัน) 1 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท


นิติบุคคล


นิติบุคคล

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ทั้งหมด (อายุไม่เกิน1เดือน)
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ
 3. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เปิดบัญชีกับ
  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมทั้งการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นกระทำการแทนบริษัท
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
 5. สำเนางบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
 6. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 8. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท

กรุณาเซ็นชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมขีดคร่อม “เพื่อเปิดบัญชีกับ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาด

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาดทั่วโลก
Online Trading
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เยอรมัน
Offline ผ่านผู้แนะนำการลงทุน
ASIA EUROPE
ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, กรีซ
NORTH AMERICA
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา

ค่าคอมมิชชั่น

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตราแลกเปลี่ยนภายในวันที่ T+2 ในการชำระราคา
 • สกุลเงินที่ต้องแลกผ่านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ได้แก่ KRW (เกาหลีใต้), IDR (อินโดนีเซีย), MYR (มาเลเซีย), CHY (จีน) และ VND (เวียดนาม) โดยหลังการขายหุ้น ระบบจะแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ ยกเว้นมีการแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้คงเงินสกุลดังกล่าวไว้ต่อไป

ข้อควรรู้อื่นๆ

1.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนในหุ้น หรือ ETFs เช่น

โอนเงินไปลงทุนต่างประเทศ 500,000 บาท ได้กำไรจากหุ้น 500,000 บาท ในปี 2020 รวมเงินสุทธิ 1,000,000 บาท

1.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทย 100,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 900,000 บาท (เงินต้น 400,000 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.2 หากถอนเงินกลับประเทศเพิ่มอีก 400,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 500,000 บาท (เงินต้น 0 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.3 ถอนเงินเท่าไหร่ที่ต้องเสียภาษี ?

คำตอบ: หากถอนเงินกลับประเทศ ตั้งแต่ 0-500,000 บาท ที่เป็นส่วนของกำไร ในปี 2020 ต้องเสียภาษี เพราะเป็นส่วนกำไรทั้งหมดที่ถอนกลับ โดยจะต้องนำส่วนกำไรไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

2.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนใน Structured Products หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (FCN) เช่น

ลงทุนหุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝง (FCN) มูลค่า 30 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 30,000 บาท ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมมูลค่า 180,000 บาท ในปี 2020

2.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของเงินต้น 30 ล้านบาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.2 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของดอกเบี้ย 180,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.3 หากถอนเงินกลับประเทศไทยทั้งหมดทั้งเงินต้น 30 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 180,000 ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ต้องเสียภาษีในส่วนของดอกเบี้ย โดยจะต้องนำส่วนของดอกเบี้ยไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

ภาษีกับการลงทุนในต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

Q. ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือผ่านช่องทางใด ?

A. เงินปันผลหลังถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ จะถูก โอนเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยตรง โดยผู้ลงทุนสามารถ นำเงินปันผลดังกล่าวใช้ซื้อหุ้นต่อได้ทันที หลังจากที่เงินปันผลถูกโอนเข้า บัญชีของผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

Q. การลงทุนต่างประเทศมีขั้นต่ำหรือไม่ ?

A. การซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะ ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อขายไว้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อ รายการซื้อขาย โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในหน้าต่าง ค่าธรรมเนียม

Q. ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการนำเงินเข้า-ออก แก่ ธปท. หรือไม่ ?

A. นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนต่างประเทศผ่าน บล. เอเซีย พลัส ทั้งนี้ หากนักลงทุนลงทุนต่างประเทศตรงผ่านตัวกลางที่เป็น บล. ต่างประเทศ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.

Q. กรณีผู้ลงทุนถือเงินสดอยู่ในพอร์ทการลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ ?

A. ผู้ลงทุนที่ถือเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากผู้ลงทุนถือเงินสกุลบาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

Q. ช่องทางการติดตามข้อมูลการลงทุนต่างประเทศของ เอเซีย พลัส ?

A. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ สามารถติดตามได้ผ่านเมนูบทวิเคราะห์ และเลือกไปที่ Global Investments รวมถึงข้อมูลอัปเดตในFacebook Fanpage Asia Plus Group ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


ประเภทบัญชี
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีวงเงินซื้อขาย
เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ


บุคคลธรรมดา


บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
 5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (ต้องอัพเดทล่าสุดเดือนปัจจุบัน) 1 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท


นิติบุคคล


นิติบุคคล

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 01)
 3. เอกสารแจ้งโอนทรัพย์สินระหว่างบัญชีของลูกค้ารายเดียวกัน (MOD-79)
 4. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
 1. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ทั้งหมด (อายุไม่เกิน1เดือน)
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ
 3. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เปิดบัญชีกับ
  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมทั้งการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นกระทำการแทนบริษัท
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
 5. สำเนางบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
 6. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 8. ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท

กรุณาเซ็นชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมขีดคร่อม “เพื่อเปิดบัญชีกับ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาด

ลงทุนทั่วโลกได้กว่า 24 ประเทศ 27 ตลาดทั่วโลก
Online Trading
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เยอรมัน
Offline ผ่านผู้แนะนำการลงทุน
ASIA EUROPE
ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, กรีซ
NORTH AMERICA
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา

ค่าคอมมิชชั่น

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตราแลกเปลี่ยนภายในวันที่ T+2 ในการชำระราคา
 • สกุลเงินที่ต้องแลกผ่านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ได้แก่ KRW (เกาหลีใต้), IDR (อินโดนีเซีย), MYR (มาเลเซีย), CHY (จีน) และ VND (เวียดนาม) โดยหลังการขายหุ้น ระบบจะแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ ยกเว้นมีการแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้คงเงินสกุลดังกล่าวไว้ต่อไป

ข้อควรรู้อื่นๆ

1.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนในหุ้น หรือ ETFs เช่น

โอนเงินไปลงทุนต่างประเทศ 500,000 บาท ได้กำไรจากหุ้น 500,000 บาท ในปี 2020 รวมเงินสุทธิ 1,000,000 บาท

1.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทย 100,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 900,000 บาท (เงินต้น 400,000 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.2 หากถอนเงินกลับประเทศเพิ่มอีก 400,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ และขณะนี้เงินเหลือสุทธิ 500,000 บาท (เงินต้น 0 บาท , กำไร 500,000 บาท)

1.3 ถอนเงินเท่าไหร่ที่ต้องเสียภาษี ?

คำตอบ: หากถอนเงินกลับประเทศ ตั้งแต่ 0-500,000 บาท ที่เป็นส่วนของกำไร ในปี 2020 ต้องเสียภาษี เพราะเป็นส่วนกำไรทั้งหมดที่ถอนกลับ โดยจะต้องนำส่วนกำไรไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

2.ตัวอย่างสำหรับการลงทุนใน Structured Products หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (FCN) เช่น

ลงทุนหุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝง (FCN) มูลค่า 30 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 30,000 บาท ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมมูลค่า 180,000 บาท ในปี 2020

2.1 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของเงินต้น 30 ล้านบาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.2 หากถอนเงินกลับประเทศไทยในส่วนของดอกเบี้ย 180,000 บาท ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ

2.3 หากถอนเงินกลับประเทศไทยทั้งหมดทั้งเงินต้น 30 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 180,000 ในปี 2020 ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

คำตอบ: ต้องเสียภาษีในส่วนของดอกเบี้ย โดยจะต้องนำส่วนของดอกเบี้ยไปรวมคำนวณตามฐานภาษีของแต่ละท่าน

ภาษีกับการลงทุนในต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

Q. ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือผ่านช่องทางใด ?

A. เงินปันผลหลังถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ จะถูก โอนเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยตรง โดยผู้ลงทุนสามารถ นำเงินปันผลดังกล่าวใช้ซื้อหุ้นต่อได้ทันที หลังจากที่เงินปันผลถูกโอนเข้า บัญชีของผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

Q. การลงทุนต่างประเทศมีขั้นต่ำหรือไม่ ?

A. การซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะ ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อขายไว้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อ รายการซื้อขาย โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในหน้าต่าง ค่าธรรมเนียม

Q. ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการนำเงินเข้า-ออก แก่ ธปท. หรือไม่ ?

A. นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนต่างประเทศผ่าน บล. เอเซีย พลัส ทั้งนี้ หากนักลงทุนลงทุนต่างประเทศตรงผ่านตัวกลางที่เป็น บล. ต่างประเทศ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.

Q. กรณีผู้ลงทุนถือเงินสดอยู่ในพอร์ทการลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ ?

A. ผู้ลงทุนที่ถือเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากผู้ลงทุนถือเงินสกุลบาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

Q. ช่องทางการติดตามข้อมูลการลงทุนต่างประเทศของ เอเซีย พลัส ?

A. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ สามารถติดตามได้ผ่านเมนูบทวิเคราะห์ และเลือกไปที่ Global Investments รวมถึงข้อมูลอัปเดตในFacebook Fanpage Asia Plus Group ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ