ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)-TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก  ได้แก่
(1) กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
(2) กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
(3) กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และ
(4) กลุ่มการลงทุนอื่น ซึ่งในส่วนของการลงทุนอื่นนี้ บริษัทฯ ประกอบกิจการค้าปลีกอาหาร 
การบริหารทรัพยากรน้ำ และธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นหลัก
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก