ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-TFG

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทให้ความสำคัญในการผลิตไก่ (ไก่ทั้งตัว ชิ้นส่วนไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่) และจำหน่ายสุกรมีชีวิตเป็นหลัก เพื่อจำหน่ายให้แก่นายหน้าซื้อขาย ผู้ค้าปลีก โรงผลิตชิ้นส่วนสัตว์ บริษัทค้ำปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade Companies) บริษัทอุตสาหกรรมค้าปลีก ตัวแทนส่งออก ตัวแทนรับซื้อเพื่อส่งออก และลูกค้าส่งออก บริษัทยังดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทเป็นหลัก และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอก 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก