ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - DA

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - DA
1. ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียน ได้แก่ กระดาษรีมเล็ก สำหรับงานพิมพ์หรืองานถ่ายเอกสาร เช่น A4, A3 และ F4 เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้าที่แยกตามคุณภาพและราคา เช่น Double A, Quality และ Hi – Plus เป็นต้น และกระดาษรีมใหญ่ สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร
2. ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เยื่อน้ำ เยื่อแผ่นเปียก และเยื่อแผ่นแห้ง
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ภายใต้ตราสินค้า Double A เช่น ปากกา กาว ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก