ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลายเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย โดยมี บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 25.5% โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสามารถผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 11 โรง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 726.05 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก