ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด - DEES

บริษัทดำเนินในธุรกิจ 5 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มธุรกิจพัฒนาตราผลิตภัณฑ์และสินค้าพรีเมี่ยม 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุก่อสร้าง 4) กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ 5) กลุ่มการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก