ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) - SUPER

เปิดจองหุ้นกู้บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) - SUPER
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) - SUPER ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า O&M
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-1761, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก