เกี่ยวกับโครงการ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรม เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี อีกทั้ง เพื่อเป็นการปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และยกระดับผลงานของศิลปินไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
“จิตรกรรมเอเซีย พลัส” ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับเกียรติจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะ ร่วมด้วยผู้บริหารจากบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานที่สามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีได้ดีที่สุด เพื่อรับรางวัลอันดับที่ 1-3 และรางวัลชมเชยตามลำดับ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส เพื่อยกย่องศิลปินและเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

Asia Plus Art Contest