หลักการและเหตุผล
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี ทั้งยังเป็นการปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพิ่มคุณค่าและยกระดับผลงานของศิลปินไทย โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับเกียรติจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะ และคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดภาพวาดจิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง โดยสามารถสร้างสรรค์และเล่าเรื่องราวได้อย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

Asia Plus Art Contest